Siirry suoraan sisältöön

Uutisia viljaketjusta

Viljan kannattavuus

Kylvöalaennuste 2023 / kannattavuus

Vuoden 2023 kylvöalakyselyssä selvitettiin kasvinviljelyn kannattavuuteen liittyviä toimenpiteitä, vilja-, sekä öljykasvien osalta. 

Alueellinen jakauma vilja- ja öljykasvien myyntitulon merkityksessä on kuluneiden vuosien tapaan suuri, koko maan osalta myyntitulon merkityksessä ei ole merkittäviä muutoksia edelliseen kahteen vuoteen verrattuna. 

Tuotantosuunnittain vilja- ja öljykasvien myyntitulon merkitys ei suoraan kuvasta kyseisten kasvien viljelyaloja, sillä sadon rehukäyttö ei ilmene kuvaajassa. Siipikarjatiloilla vilja- ja öljykasvien myynti on muita kotieläintiloja yleisempää.

Viljatilojen osalta koko maan tietojen perusteella myyntitulojen yli 80 % osuus henkilökohtaisessa tulonmuodostuksessa on jatkanut laskuaan, mikä ilmenee 60-79 % osuuden kasvussa. Henkilökohtaisen tulonmuodostuksen hajautus eri lähteisiin on siten kasvussa. Alueittain eniten 80 % osuuteen kohdistuvista viljatiloista sijoittuu Pohjanmaalle. 

Suurimmilla tiloilla vilja- ja öljykasveista saatujen tulojen merkitys on kasvussa. Yli sadan hehtaarin tiloilla vilja- ja öljykasveista saatavien tulojen osuus henkilökohtaisesta tulonmuodostuksesta (+ 60 % tuloista) koskettaa 36 % viljelijöistä, sekä 64 % viljelijöistä saa noin tai yli puolet tuloistaan vilja- ja öljykasvien myynnillä. 

Täysipäiväinen työskentely tilan ulkopuolella on koko maan osalta kasvussa, osa-aikainen ja satunnainen työskentely tilan ulkopuolella on puolestaan laskussa viime vuoteen verrattuna. Suurimmilla tiloilla tilan ulkopuolinen työskentely ei kovinkaan yleistä, mutta neljännes yli 100 ha tilan viljelijöistä työskentelee jossain määrin myös oman tilansa ulkopuolella.

Kannattavuuteen liittyvien toimien osalta epätietoisuutta on ilmassa, mutta koneiden yhteiskäyttö ja lannoituksen jakaminen kasvukauden aikana on nousussa. Viime vuoteen verrattuna suurempi osa viljelijöistä ilmoitti, ettei tiedä tai osaa sanoa mitä toimia tulisi hyödyntää tai aikoo mahdollisesti hyödyntää.

Vuosien 2019-2023 kasvinviljelyn kannattavuuteen kohdistetut toimet koko maan osalta alla. Huomioitavaa, että miltei kolmannes tiloista ei pyri tekemään mitään kannattavuuden parantamiseen liittyviä toimia.

Viljatiloilla vastaukset ovat hieman erilaiset koko maan tilanteeseen verrattuna.

Ei mitään toimenpiteitä – vastanneiden taustat ja tuotantosuunnat.

Yli 75 ha viljatiloilla kannattavuuteen panostetaan merkittävästi, etenkin lannoituksen ja kasvinsuojelun osalta. Erikoiskasvien ja muun erikoistumisen suosio on puolestaan näillä tiloilla viime vuoteen verrattuna laskussa. 

Sama korostuu myös tiloilla, joilla vilja- ja öljykasvien myyntitulo on yli 60 % kokonaistuloista.

Viljelysopimusten osalta mallasohra on viime vuoteen verrattuna laskussa, mutta muilla viljoilla sopimusten määrä on viime vuotta korkeampaa.

VYR kylvöalaennusteesta on kevään 2023 aikana tulossa erillisiä uutisia tilan oman siemenen käytöstä, sekä lannoituksen muutossuunnista. Tiedot ovat saatavilla kylvöalaennusteesta.